Coordinator

Coördinator Steunpunt Passend Onderwijs SPO West (leraar speciale taken)

Schoolbestuur Stichting Westelijke Tuinsteden - Schoolbestuur Stichting Westelijke Tuinsteden zoekt een Coördinator Steunpunt Passend Onderwijs SPO West (leraar speciale taken) met ingang van 15-2-2017 in Amsterdam.

Wegens de uitbreiding van het aantal arrangementen (extra ondersteuning) verzorgd door SPO West, komen wij graag in contact met kandidaten die willen solliciteren op onderstaande vacature van: 
  
Coördinator Steunpunt Passend Onderwijs SPO West (leraar speciale taken; wtf. 0.4)
 
 
Vanaf 1-8-2015 werken schoolbesturen in Amsterdam West samen om het arrangeren voor kinderen met een specifieke onderwijsbehoefte, gezamenlijk vorm en inhoud te geven. Het is een organisatiemodel:
–          waarin de ondersteuning/ interventie kwalitatief op hoog niveau is
–          welke snel wil inspelen op de ondersteuningsvraag
–          welke transparant wil werken.
 
Deze organisatie opereert onder de naam Steunpunt Passend Onderwijs West.
  
De coördinator/adviseur Passend Onderwijs (verder genaamd coördinator SPO West) is de centrale positie die voor de aangesloten schoolbesturen belast is met de uitvoering van de extra ondersteuning.  Toeleiding naar extra ondersteuning verloopt daardoor soepeler. Er zal worden samengewerkt met de huidige coördinator.
 
 
Verantwoordelijkheden

 1. De coördinator is verantwoordelijk voor de uitvoering en kwaliteit van de arrangementen in de extra ondersteuning;
 2. De coördinator is verantwoordelijk voor de algehele organisatie van de taken van SPO West.
 3. De coördinator legt aan de projectleider verantwoording af.

  
Taken:
 
Informeren
a.      Informeren van scholen over de opzet van het ondersteuningsteam en de ondersteuningstoewijzing in de CvT;
b.      Informeren van scholen over wat de basisondersteuning en extra ondersteuning inhoudt, met name de HGW-cyclus als kern daarvan;
c.       Informeren van scholen en over alle mogelijkheden van extra ondersteuning, incl. de bijbehorende formele procedures;
d.      Versterken van de zorgplicht binnen de scholen.  Helderheid geven over mogelijkheden van extra ondersteuning binnen de basis zodat toeleiding naar extra ondersteuning een soepele volgende stap kan zijn.
 
Adviseren

 1. Het adviestraject is onder te verdelen in 4 fasen:

1.       het verhelderen van de hulpvraag van de school;
2.       schoolprofessionals in actieve eigen rol zetten;
3.       actieve ondersteuning in analysefase, preventieve adviesrol;
4.       adviseren over extra ondersteuning;

 1. Adviseren over wat de eigen rol en bijdragen van de professionals in de school (leraar, interne begeleider, directeur) kunnen zijn;
 2. Het indien nodig actief ondersteuning bieden tijdens de analysefase of als kortdurend traject, zoals aanvullende observatie plegen, SVIB inzetten, overleggen met de leraar, leerling, ouders;
 3. Alternatieven aanbieden binnen het kader van de basisondersteuning, als binnen de school te snel gedacht wordt aan extra ondersteuning. Zo nodig ondersteuning bieden bij het opzetten van handelingsplanning voor een leerling of een groepje leerlingen;
 4. Adviseren over de extra ondersteuning. Bij scholen of interne begeleiders met weinig ervaring hiermee, adviseren over de opstelling of formulering van de formele aanvraag. Advisering over de aanvraag in het kader van ondersteuningsarrangementen;

 
Verbinden

 1. Bij complexe vraagstukken ondersteunen van de afstemming tussen school, onderwijsondersteuning en bijvoorbeeld tweedelijns jeugdzorg;
 2. Ondersteunen van de interne begeleider in haar/zijn regietaak binnen en vanuit de school (de schooladviseur neemt geen taken van de interne begeleider over);
 3. Ondersteunen op verzoek van de interne begeleider of van ouders bij vragen over onderwijskundige aanpassingen in het kader van basisondersteuning of extra ondersteuning. Bij acceptatieproblemen bij ouders, goed afstemmen met interne begeleider over de communicatie met schoolmaatschappelijk werker of ouder- en kindadviseur over de vorm van ondersteuning;
 4. De coördinator sluit indien nodig aan bij het OT (voorheen ZBO) mits er vooraf een gerichte hulpvraag is geformuleerd.

 
 
Organiseren
Het zorg dragen voor de algehele organisatie van het SPO als organisatiemodel;

 1. aansturen en begeleiden van de aan het SPO verbonden Begeleiders Passend Onderwijs;
 2. Voorzitter van de Commissie van Toekenning;
 3. Voert de administratie van de ingezette arrangementen voor de schoolbesturen;
 4. Neemt deel aan de expertgroep en de stuurgroep;
 5. Draagt bij aan de beleidsstukken die de projectleider opstelt;
 6. Is vertegenwoordiger van SPO West bij de IB-netwerken van de aangesloten schoolbesturen;
 7. Is vertegenwoordiger in de beleidsgroep Passend Onderwijs van de Federatie en het SWV Amsterdam Diemen;
 8. Opbouwen en onderhouden van netwerken van experts die betrokken zijn bij de uitvoering van de arrangementen;
 9. Het aanleveren van financiële kengetallen voor de begroting en de exploitatie van SPO West;
 10. Het wederkerig informeren van en met de projectleider;
 11. Organiseert de CvT

Voor de uitvoering van deze taken gelden de volgende voorwaarden:
a.       De coördinator Passend Onderwijs kent de scholen, is alert op tendensen en kan contextgevoelig adviseren en beoordelen;
b.       Voor een adviesvraag is geen documentatie van de school nodig. De kwaliteit van de advisering rond een individuele leerling kan optimaler zijn bij een goede onderbouwing van de vraag;
c.       De coördinator heeft een onafhankelijke en objectieve rol tijdens alle fasen (zie onder 2.) van de                advisering van de school en de daaruit voortvloeiende acties. Daarbij is het belang van de leerling leidend. Empathie en professionele distantie zijn hierbij in balans;
d.       De schooladviseur creëert een sfeer van gelijkwaardigheid en openheid, waarbij hij/zij deelnemers bij elkaar betrekt om naar elkaar te luisteren en met “nieuwe ogen” naar de situatie te kijken, om vervolgens gezamenlijk tot oplossingen te komen;
e.       Adviezen met betrekking tot een aanpak in de school zijn, naast praktisch antwoord op vragen, ook altijd gericht op het leereffect voor de school/het hele team (systeemgericht);
f.        Adviezen en activiteiten van de coördinator zijn zoveel mogelijk gericht op een preventieve, praktische (ortho)pedagogische en onderwijskundige aanpak, i.p.v. medische diagnostiek en curatieve aanpak;
g.       De coördinator vertaalt in zijn/ haar advisering wat nodig is voor de leerling naar wat nodig is op leerkracht- en school-/systeemniveau;
h.       De coördinator houdt zijn/ haar kennis en vaardigheden op orthopedagogisch en –didactisch terrein op peil.
 
 
 
 

Over deze werkgever
Stichting Openbaar Basisonderwijs Westelijke Tuinsteden is een jonge stichting die sinds 1 januari 2006 met 15 scholen het openbaar basisonderwijs verzorgt in stadsdeel Nieuw West in Amsterdam. Daarin hebben we maar één doel: de kwaliteit en het resultaat van het openbaar basisonderwijs verhogen. Kinderen eerst, goed onderwijs, veiligheid en wederzijds respect zijn kernbegrippen voor onze stichting.

Vacature overzicht

 • Geplaatst: 2 jaar geleden geplaatst
 • Plaats: Amsterdam
 • Functietitel: Coördinator Steunpunt Passend Onderwijs SPO West (leraar speciale taken)
Solliciteer